[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติของ ศูนย์การเรียนชุมชน

         กศน.ตำบลดงเจน  ตั้งอยู่เลขที่ 203 บ้านกว้านใต้  หมู่ที่  3  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา โดยได้ย้ายมาจากที่ตั้ง หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นระยะเวลา  8 ปี   เริ่มแรกจัดตั้งเป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและเป็นสถานที่ดำเนินการขององค์การบริหารตำบลดงเจน ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจนได้ย้ายอาคารสำนักงานไปตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ต่อมาทางเทศบาลตำบลดงเจนได้เข้ามาดำเนินการต่อและได้ใช้เป็นสถานที่บริการสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่และประชาชนทั่วไปทางศูนย์การเรียนชุมชนได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลตำบลดงเจนให้ใช้สถานที่ของทางเทศบาลเพื่อทำการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของทาง กศน.ตำบลดงเจน  ต่อมาทางเทศบาลตำบลดงเจนได้ขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดเทศบาลตำบลดงเจนและได้พัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลดงเจน    โดยดำเนินการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนสายสามัญ  สายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย  จนถึงปัจจุบันมีประชากรชุมชนตำบลดงเจน  8,936    คน  ต่อมาในปี 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กศน. ก่อสร้างอาคารเรียน กศน.ตำบลขึ้น  จึงได้ย้าย กศน.ตำบลดงเจน  มาตั้งอยู่เลขที่ 203 บ้านกว้าน  หมู่ที่  3  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 
                     ต่อมาได้ย้ายสังกัดจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอำเภอเมืองพะเยามาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว ปี 2551 ต่อมา สำนักงาน กศน. ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน  กศน.จังหวัด ดำเนินการจัดให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบล  ตามมติของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  18 สิงหาคม  2552  มอบนโยบาย ปรับให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็น หัวหน้า กศน.ตำบลโดยเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2552  ปัจจุบัน นางสาวสายสุดา เผ่าฟู  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลดงเจน มีนางสาวภัทรนิษฐ์  ขันโคกเครือ เป็นครู กศน.ตำบล รับผิดชอบ  กศน.ตำบลดงเจน และมีนางสาวธัญสินี  สิงห์แก้ว   ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอาสาสมัคร  กศน.อำเภอภูกามยาว  และ นางวารณี  วิชัยศิริ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว  ตั้งแต่   14  กรกฏาคม  พ.ศ.  2551   มาจนถึงปัจจุบัน

กลยุทธ์

 1.  ลุยถึงที่  ถึงถิ่น  

 

ทำงานโดยให้บริการถึงที่ถึงถิ่น  ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน  และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในอำเภอภูกามยาวอย่างทั่วถึง   ครอบคลุมทุกหมู่บ้านหรือชุมชน

 2. ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน

 การดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนั้น   ผู้เรียนจะเกิดความรู้ใหม่  ใช้หลักเทียบต่อยอดความรู้ในทุกรูปแบบ

3.  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย      

เปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้สู่ประชากรวัยแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายประชาชนในอำเภอภูกามยาวเน้นให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

4. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

จัดส่งเสริมและสนับสนุน   ประสานงานผนึกกำลังภาคีการจัดการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงเต็มที่ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด

5.  บริการเปี่ยมคุณภาพ

พัฒนาระบบบริหาร  และการบริการทุกระดับประทับใจเปี่ยมคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

 

2.  ผู้เรียนและผู้รับบริการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบเข้าชม : 1451
 
 

                                                                                         

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx