[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย


วัดเชียงหมั้น


 
1. แหล่งการเรียนรู้ วัดเชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง

2. ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา 
         เดิมวัดเชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาวมานาน มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาจำนวนมาก มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
         ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชน 

 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระครู วิสุทธิ ปัญญาภรณ์ โทรศัพท์ 081-7841679
         ที่อยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 1. แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภทแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
2. ที่ตั้งหมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ต่อมาทาง อบต.ดงเจนได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ จึงให้ทางเทศบาลตำบลดงเจนดำเนินการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเทศบาลตำบลดงเจนเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปมาใช้บริการ และมีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
    บริการสื่อ หนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆ และบริการแหล่งค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปมาใช้บริการแก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป        
5. ผู้รับผิดขอบ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน โทร 054-422973
   ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 

 

1. แหล่งการเรียนรู้ประเภท ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งให้ความรู้ในระบบ ตั้งอยู่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน 
   การศึกษาให้กับเยาวชนอีกด้วย
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน  โทร 054-422683
   ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 

1. แหล่งการเรียนรู้ วัดสันกู่บัวบก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 158 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดสันกู่บัวบก ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่จากศรัทธาของคนในชุมชน เนื่องมาจากชุมชนตำบลดงเจน มีผู้คนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และประกอบกับเป็นกู่เก่า จึงได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ เก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาวมานาน มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาจำนวนมาก มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชุมชนบ้านกว้าน
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระปลัดสมคิด   โทรศัพท์ 089-6320060
   ที่อยู่เลขที่ 158 หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................1. แหล่งการเรียนรู้ วัดพระธาตุปูปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 27 หมู่ที่ 9 บ้านสันป่ากอก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดวัดพระธาตุปูปอ เป็นทั้งวัดและโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา 
จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาว สร้างจากศรัทธาของคนในชุมชน และประกอบกับเป็นวัดเก่าแก่ จึงได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ให้มีสภาพที่คงทนถาวร มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาจำนวนมาก มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 9 บ้านสันป่ากอก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชุมชนบ้านสันป่ากอก
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระครูวิธาน  วิริยกิจ โทรศัพท์ 089-2641414
   ที่อยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 9 บ้านสันป่ากอก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 

 
1. แหล่งการเรียนรู้ วัดเกษศรี ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 15 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดสันต้นม่วง เป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนบ้านเจน  ต่อมาได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ให้มีสภาพที่มั่นคงและถาวร มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาทั้ง ชาวบ้านร้องหมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 5 ร่วมกันสร้าง มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 15 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาว สร้างจากศรัทธาของคนในชุมชนและชาวบ้าน และประกอบกับเป็นวัดเก่า จึงมีการทำนุบำรุงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านร้อง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านเจน
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระพิสิทธิ์ ธรรมโส โทรศัพท์ 085-7160926
   ที่อยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 15 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................1. แหล่งการเรียนรู้ วัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 173 หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดศรีดอนไชย  ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา 
จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาว สร้างจากศรัทธาของคนในชุมชนและชาวบ้าน และประกอบกับเป็นวัดเก่า จึงได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ให้มีสภาพที่คงทนถาวร มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาจำนวนมาก มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านเจน
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระปลัดพงษ์ศิริ พุทธิวิโส โทรศัพท์ 089-8531589
   ที่อยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 
 
 
1. แหล่งการเรียนรู้ วัดสันต้นม่วง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 291หมู่ที่ 5 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดสันต้นม่วง เป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนบ้านเจน  ต่อมาได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ให้มีสภาพที่มั่นคงและถาวร มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาทั้ง ชาวบ้านเจนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ร่วมกันสร้าง มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 291 หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน
 
อำเภอภูกามยาว ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา 
จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่เก่าแก่คู่กับเมืองภูกามยาว สร้างจากศรัทธาของคนในชุมชนและชาวบ้าน และประกอบกับเป็นวัดเก่า จึงมีการทำนุบำรุงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านเจน
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระอินจันทร์ วิสุทสีโร โทรศัพท์ 086-9146548
   ที่อยู่เลขที่ 291 หมู่ที่ 5 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 
 
1. แหล่งการเรียนรู้ วัดม่อนป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
  ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ 149 หมู่ที่ 6 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมวัดสันต้นม่วง เป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนบ้านเจน  ต่อมาได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ให้มีสภาพที่มั่นคงและถาวร มีชาวบ้านช่วยกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกัน มีศรัทธาทั้ง ชาวบ้านเจนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ร่วมกันสร้าง มีการปรับปรุงจนมาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่สร้างใหม่ เดิมทีเป็นกู่เก่า โดยสร้างจากศรัทธาของคนในชุมชนและชาวบ้าน และประกอบกับเป็นวัดเก่า จึงมีการทำนุบำรุงเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านร้อง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าด้านโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปต่างๆ ที่มีในวัดและประกอบ 
   พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆทางด้านศาสนาของคนในชุมชนอีกแห่งหนึ่งของชาวบ้านร้อง
   ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ พระมหาคุณาสาร (มหาเอม) โทรศัพท์ 091-6207855
   ที่อยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................


1. แหล่งการเรียนรู้ ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ต่อมาได้มอบทางเทศบาล
ตำบลดงเจน ดำเนินการต่อและ ทาง กศน.อำเภอภูกามยาวได้ของบประมาณในการสนับสนุนจาก กสทช. ในปี 2555 และได้ดำเนินการเปิดศูนย์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งแต่ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลอดเวลา
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นางสาวน้ำทิพย์ ฟองแก้ว โทรศัพท์ 082-8921286
   ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 


 
 
1. แหล่งการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เดิมทีเทศบาลตำบลดงเจน เป็นสุขาภิบาลตำบลดงเจน ในปี พ.ศ.2542 ต่อมาได้มีการประกาศตั้งเป็นเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว พะเยา จนถึง ณ ปัจจุบัน
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค้นคว้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาลรักษาการแทนนายกเทศบาลตำบลดงเจน
   โทร 054-422287 ที่อยู่เลขที่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 

 
 
1. แหล่งการเรียนรู้ ด้านศูนย์กีฬาและนันทนาการ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
   ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโดยเทศบาลตำบลดงเจน ในปี พ.ศ. 2554
เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายโดยมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่หลากหลาย มีสถานที่เอื้อ
   ต่อผู้ใช้บริการในพื้นที่ สะดวกและปลอดภัย   
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาลรักษาการแทนนายกเทศบาลตำบลดงเจน
   โทร 054-422287 ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
  
1. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 6 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและมีชาวบ้านมาหาปลาไม่หวงห้าม และใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน นายจักรกฤษ คำปัญโญ โทร 085-7101764
   ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านร้องสีเสียด ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 1. แหล่งการเรียนรู้ประเภท ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งให้ความรู้ในระบบซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 ตั้งอยู่ตำบลดงเจน
 อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นายอุทร นัดดากุล  โทร 054-422776
   ที่อยู่ หมู่ที่ 13 บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 
 
 
 
1. แหล่งการเรียนรู้ประเภท ประเภท อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
2. ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ 10 บ้านกว้านเหนือ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. ประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งให้ความรู้ในระบบ ตั้งอยู่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว พะเยา 56000
4. ความสำคัญ/เนื้อหาการเรียนรู้
   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเป็น
   แหล่งเรียนรู้ทางด้าน การศึกษาให้กับเยาวชนอีกด้วย
5. ผู้รับผิดขอบ ชื่อ นายจงจิตร ปิงน้ำโท้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  โทร 054-422423
   ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
6. อื่น ๆ ........................................................................................................................................
 
 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดงเจน

 
 
ทะเบียนรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.จังหวัดพะเยา
 
ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                      (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                      (   ) สาขาสวัสดิการ
( / ) สาขาศิลปกรรม                                  (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                   (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
 
ชื่อ-นามสกุล        นาย     คำปัน     ฟักแก้ว       
วัน เดือน ปี เกิด21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2484   อายุ 73 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 79  หมู่ที่ 1 บ้านกว๊าน ตำบล ดงเจน  อำเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา 56000
การศึกษา  ประโยคประถมศึกษา (ป. 4)
ผลงานด้านกิจกรรม จักสานข้องใส่ปลา
ผลงานดีเด่น ไม่มี
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชามาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ(ทร02018)
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                      (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                      (   ) สาขาสวัสดิการ
( / ) สาขาศิลปกรรม                                   (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                   (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
 
ชื่อ-นามสกุล   นาย เสาร์แก้ว    ดุเหว่า                  
วัน เดือน ปี เกิด   23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2493 อายุ 64 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 114 หมู่ที่   6 บ้านร้อง ตำบล ดงเจน     อำเภอภูกามยาว   จังหวัดพะเยา   56000
 
การศึกษา    ประโยคประถมศึกษา (ป.4) 
ผลงานด้านกิจกรรม ไม้กวาดดอกหญ้า
ผลงานดีเด่น ไม่มี
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชามาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ(ทร02018)
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                 (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
( / ) สาขาการแพทย์แผนไทย                        (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                        (   ) สาขาสวัสดิการ
( / ) สาขาศิลปกรรม                                    (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                     (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
 
ชื่อ-นามสกุล        นายคำปัน       วงค์ไชย         
วัน เดือน ปี เกิด15 เดือน มิถุนายน   ปี พ.ศ.2488    อายุ 69 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 8 หมู่ที่ 7 บ้านร่องปอ ตำบล ดงเจน     อำเภอ ภูกามยาว   จังหวัดพะเยา   56000
การศึกษาชั้น ป.๔ โรงเรียนพินิตประสาท
การศึกษา - จบชั้น ป.๔ โรงเรียนพินิตประสาท
 
ผลงานด้านกิจกรรม -การเกษตร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช
-สมุนไพรพื้นบ้านแก้โรคเบาหวาน
-การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ผลงานดีเด่น 1.ได้รับรางวัลประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับ 2 ของจังหวัดพะเยา
 
 
2.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชามาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ(ทร02018) และวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(ทร02004)


 
 
 
 ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                  (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                       (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                        (   ) สาขาสวัสดิการ
( / ) สาขาศิลปกรรม                                    (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                     (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล  มา      ดุเหว่า
วัน เดือน ปี เกิด   เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2476  อายุ 81 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน    21 หมู่ 10 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2
1.             ผลงานด้านกิจกรรม การเป็นช่างตัดผม
2.             ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานผุ้สูงอายุตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน
3.             เข้าร่วมกิจกรมการจัดประชุมและอบรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
4.             เป็นประธานผู้สูงอายุในหมู่บ้านเชียงหมั้น หมู่ 10 ตำบลดงเจน
ผลงานดีเด่น การจักสานไซ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชาการมาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ(ทร02018)


 ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                 (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
( / ) สาขาการแพทย์แผนไทย                        (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                        (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                     (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม     (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        นายอินตา      แพทย์สมาน
วัน เดือน ปี เกิด -/-/ 2470 อายุ  87 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   3 หมู่ 2 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยาการศึกษา ป.4
ผลงานด้านกิจกรรม
1. เป็นประธานผู้สูงอายุบ้านสักหมู่2 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
2.เป็นประธานผู้สูงอายุตำบลดงเจนตั้งแต่ 2536-2548
3.เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือ
4.เป็นกรรมการสุขาภิบาล 1 สมัย
5.เป็นอาสาสมัคของโรงพยาบาลพะยา
6.เป็นเลขานุการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยรมราชินีพะเยา
7.เป็นประธานประชาคมอำเภอภูกามยาวมาแล้วหลายสมัย
8.เป็นกรรมการที่ปรึกษาของเทศบาลตำบลดงเจน
9.ได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกเป็นกรรมการเก็บเงินฌาปนกิจศพ 8 หมู่บ้านจนปัจจุบัน
10.เป็นกรรมการ ก.ต.ต.ร สถานีตำบลอำเภอภูกามยาวมา 1 สมัย
11.เป็นรองประธานหลักประกันสุขภาพของ ส.ม.ส.ช ปัจจุบัน
เป็นรองประธานกรรมการสวัสดีการชุมชนของเทศบาลตำบลดงเจน

ผลงานดีเด่น
การออกกำลังกายโดยไม้ไผ่ของบังบุศ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(ทร02004)  และวิชา การดูแลอนามัยชุมชน (ทช02010) 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                 (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                       (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                       (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                    (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม     ( / ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        ชุม          สิงห์แก้ว   
วัน เดือน ปี เกิด -/-/2491  อายุ 66 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  71 หมู่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
การศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลงานด้านกิจกรรม    คือการบายศรีสู่ขวัญ ทำพิธีเสดาะเคราะห์ ทำพิธีทางศาสนา โอกาสเวนตานผื้นเมือง ถวายเมืองสูตรถอน ต่างๆที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ทำพิธีสืบจาตาผู้ป่วย สืบจาตา หาไม้ค้ำสียาว 1 วา 3 เล่มไม้ค้ำสียาวศอกเท่าอายุหรือมากกว่านั้น บอกน้ำบอกทราย บอกข้าวเปลือกข้าวสารยาว 1 วา อย่างละ1 เล่ม ลวดหมากลวดปู ลวดเงิน ลวดคำยาววา อย่างละ 1 เส้น ช่อตุง หน่อกล้วยหน่ออ้อย
 
 
ผลงานดีเด่น
ทำขวัญนาด ทำขวัญแต่งงาน ทำขวัญผู้ป่วย หรือเสดาะเคราะห์ ลดน้ำมนต์
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชาเรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทร02020)
 
 
 
 

 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                 (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   )  สาขาการแพทย์แผนไทย                      (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                       (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                    (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม     ( / ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        เล็ก     ตันกูล
วัน เดือน ปี เกิด7 เมษายน พ.ศ. 2489 อายุ 68 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน      98 หมู่ 11 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
การศึกษา     มัธยมศึกษาปีที่ 3  จาก กศน. อำเภอเมืองพะเยา
ผลงานด้านกิจกรรม การประกอบอาชีพทำนาทำสวน
-ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 หมดวาระเมื่อปี พ.ศ. 2545
-ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 1 สมัย
-ได้รับเลือกเป็นประธานผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
1.              เป็น อสม. และกรรมการหลายตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
1.             ผลงานดีเด่น การอยู่กินมาทุกวันนี้ก็คิดฝึกจักสานอาชีพทุกวัน
2.             การเรียนคาถาเป่ากระดูก ได้เรียนคาถาจากคุณหมอเสริฐ และก็นำมาเป่าให้คน
3.             อื่นๆ จนถึงปัจจุบันนี้
4.             ได้รับเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่นของเทศบาลตำบลดงเจน
5.             เป็นเลขาผู้สูงอายุของตำบลดงเจน
6.             เป็นประธานผู้สูงอายุประกวดผลงานระดับจังหวัด ได้รับรางวัลที่  2 ของจังหวัดพะเยา
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชา มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ (ทร02018
 

 


 

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                               (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                     (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                     (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                  (   ) สาขาการจัดการองค์กร
( / ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                    (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        สมพร                    หาญแก้ว   
วัน เดือน ปี เกิด   -/-/ 2490  อายุ 67 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   49/1 หมู่ 16 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
การศึกษา       มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลงานด้านกิจกรรม ค้นคว้าความรู้ทางภูมิปัญญานำเอาความรู้ในการพูดมาเผยแพร่ในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆทางภาคเหนือ เช่นการอ่าน ค่าว ซอ จ้อยและด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ และในด้านการเขียนตัวอักษรล้านนาในปั๊บสา ปั๊บข่อยและในธรรมใบลานตลอดจนมีความรู้ทางด้านกาพย์ธรรมชาติ และได้สั่งสอนลูกศิษย์ที่มาศึกษาหลายท่านจนได้รับความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะพี่น้องต่างจังหวัด เช่น แพร่ น่าน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
 
ผลงานดีเด่น      1. ได้รับเกรียติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวง 
                          วัฒนธรรม เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นของจังหวัดพะเยา                      
2. ได้รับเกรียติบัตรได้สนับสนุนงานของสถานีตำรวจตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในด้านประขาสัมพันธ์
3. ได้รับเกรียติบัตรเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา
4. ได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพะเยาและอื่นๆอีกมากมาย
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชา การอ่านเพื่อความเข้าใจ (ทร02009)
 


 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
( / ) สาขาเกษตรกรรม                                   ( / ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                         (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                          (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                       (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                          (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล   สมัย        ชอบจิต   
วัน เดือน ปี เกิด   -/-/ 2490  อายุ 67 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   13 หมู่ 3 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6
ผลงานด้านกิจกรรม                     1. การทำน้ำพริกลาบ – น้ำพริกแกง
                                                2. การอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม
                                                3. การคัดสรรสินค้าโอท็อป ปี 2547
                                                4. การอบรมความรู้ด้านการตลาด
                                                5. ประธานผู้สูงอายุและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน
                                                6. อบรมผู้สูงอายุประจำในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
ผลงานดีเด่น ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 1 ดาว ประจำปี 2547 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนุนตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 การทำน้ำพริกลาบ – น้ำพริกแกง
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชาวิสาหกิจชุมชน (ทช02002)
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
( / ) สาขาเกษตรกรรม                                (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                      (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                      (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                   (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                     (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        นายถือ      ฟักแก้ว    
วัน เดือน ปี เกิด-/-/2481 อายุ 76 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน    290 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
จบการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กศน. เมืองพะเยา
ผลงานด้านกิจกรรม   ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปดูการปลูกพืชและผลไม้ต่างๆรวมถึงการทำปุ๋ย การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ ณ  เกษตรแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้นำมาปรับปรุงในบ้านของตัวเองให้มีความพอดีพออยู่พอกิน โดยไม่ต้องไปซื้อจากตลาดโดยไม่จำเป็น
 ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้พื้นที่ในบ้านกลายเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกและจากการที่ไปศึกษาดูงานทำให้ได้ความรู้คือการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและนำปุ๋ยชีวภาพไปใส่พืชต่างๆที่ปลูกไว้ในบ้าน
การทำไร่นาสวนผสม โดยเริ่มทำตั้งแต่ปี 2549 โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการปลูกลำไย ชะอม น้อยหน่า มะชุม มะม่วง ไม้ยืนต้น การเลี้ยงปลา ปลูกเกือบทุกชนิดที่มีในชุมชน การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ทำให้ครอบครัวสามารถนำเอาของไปขายในตลาดทุกๆเช้ามีรายได้เข้ามาประมาณวันละ 200-300 บาทเป็นครอบครัวที่พออยู่พอกิน
ผลงานดีเด่น       -เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนโดย กสน.ตำบลดงเจน
 
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชา เกษตรผสมผสาน (อช02015)
 
 

 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                  (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
(   ) สาขาการแพทย์แผนไทย                        (   ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( / ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                        (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                    (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                      (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
ชื่อ-นามสกุล        คำมูล      สิงห์แก้ว   
วัน เดือน ปี เกิด -/-/ 2486 อายุ 71 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   97 หมู่ 8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
การศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมืองพะเยา
ผลงานด้านกิจกรรม
1. เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือวิสามัญของทุกๆปีและจัดตั้งกฎระเบียบร่วมกับคณะกรรมการในหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นกฎของหมู่บ้านบังคับใช้ให้เป็นไปตามมติในที่ประชุมให้เห็นชอบ
2 คัดเลือกให้มีคณะกรรมการบริหารงาน โดยการแต่งตั้งประธาน
 
เลขานุการ
เหรัญญิก นายทะเบียน กรรมการเก็บเงินตามหัวหมวด ที่ปรึกษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รับความเห็นชอบของลูกเป็นที่น่าพอใจ และการดำเนินงานโดยมีมาตลอด ถ้ามีลูกสมาชิกเสียชีวิตคณะกรรมการทั้งหมดจะไปร่วมกันทำงานโดยรวบรวมเงินสมาคมจ่ายให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีประชุมเพลิง ณ สุสาน
ผลงานดีเด่น1. เป็นคณะกรรมการเก็บเงินหัวหมวดในหมู่บ้าน
                                2. เป็นเลขานุการในหมู่บ้านในการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                                3. ประธานชมรมผู้สูงอายุและนายทะเบียนในหมู่บ้าน
                                4. อาสาสมัครลูกเสือชาวบ้านในหมู่บ้าน
                                5. อาสาสมัครผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
                                6. เป็นประธานเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจังหวัดพะเยา
                                7. หัวหน้ากลุ่มทำนาตำบลดงเจน
                                8. การอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตเชียงรายอโศก
                                9. หัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธกส. ตำบลดงเจน ปี 2532 – ปัจจุบัน
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชา บัญชีชาวบ้าน (ทช02001)
 
 
 


 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
(   ) สาขาเกษตรกรรม                                  (   ) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
( / ) สาขาการแพทย์แผนไทย                        ( / ) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   ) สาขากองทุนธุรกิจชุมชน                        (   ) สาขาสวัสดิการ
(   ) สาขาศิลปกรรม                                     (   ) สาขาการจัดการองค์กร
(   ) สาขาภาษาและวรรณกรรม                     (   ) สาขาศาสนาและประเพณีไทย
 
ชื่อ-นามสกุลนายสนิท เรียบร้อย        
วัน เดือน ปี เกิด   14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2483 อายุ 74 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   97 หมู่ 8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  56000
การศึกษาจบชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านหล่ายอิง (เทศบาล ๓)
ผลงานด้านกิจกรรม  สมุนไพรพื้นบ้าน  กลุ่มขยะรีไซเคิล
ผลงานดีเด่น1-อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับกิ่งอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ประจำปี พ.ศ.2543
-ประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545
-วุฒิบัตรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมือง(สกว.ภาค) ปีพ.ศ. 2543-2546
ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์/วิชา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ทร 02004) และวิชาคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทร 02009)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


เข้าชม : 2565
 
 

                                                                                         

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx